Aaron Artur Dacota Anita Circe Kira MISTRALEON UGOTTA UTTA HD=A  ED=0  P.A.A.=A/A KINGLORDS’S MR. PROMETHEUS HD=B  ED=0  P.A.A=A/A      data di nascita 31-7-2003  nati il 9 aprile 2008                      Mistraleon Aaron Mistraleon Arcibaldo Mistraleon Attila Mistraleon Arturo detto Artur Mistraleon Adalberta Mistraleon Amapola detta Kira Mistraleon Anita Mistraleon Adelaide Mistraleon Amarilla Mistraleon Azarell detta Circe Mistraleon Allegra  detta Dacota X CUCCIOLATA   A MISTRALEON
leonberger